Tsuuzetsu - Inshou Chigai

Liste des groupes Visual Kei Mucc Tsuuzetsu - Inshou Chigai
Paroles
ajouter une chronique/commentaire
Ajouter un fichier audio
16/20
Nom du groupe Mucc
Nom de l'album Tsuuzetsu - Inshou Chigai
Type Album
Date de parution 2001
Style MusicalVisual Kei
Membres possèdant cet album10

Tracklist

1. ---------
2. Moumoku De Aruga Yue No Sogaikan ?
3. Hai
4. Itai Tegami
5. Chintsuuzai
6. Yoru
7. Suna no Shiro
8. Haitoku no Hito
9. Syouhu
10. Danzetsu