Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis

Band's List Avantgardiste Black Anubi Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis
Lyrics
add a review/comment
Add an audio file
20/20
Band Name Anubi
Album Name Kai Pilnaties Akis Uzmerks Mirtis
Type Album
Released date 1997
Members owning this album3

Tracklist

1. Savo Kelyje
2. Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis
3. Mirtis
4. Kai Pilnaties Akis Uþmerks Mirtis II
5. Gyvenimo Kritimà Dovanosim Krankliui
6. Á Naujà Galybæ
7. Ir Saulë Neteko Savo Pusës Veido
8. Ozirio Adventas
9. Folklorinë Daina Apie Mirtá
10. Ið tuðtumos Á Akmens Tylà
11. Tarp Akmens Ir Veidrodþio

Buy this album

Anubi