Eirikur Hauksson (aka Eric Hawk)

Imię Eirikur Hauksson (aka Eric Hawk)
Birth date nieznany
Państwo unknown
Miasto nieznany