Amund Svensson (aka Blackheart, aka Psy Coma, aka Pzy-Clone)

Imię Amund Svensson (aka Blackheart, aka Psy Coma, aka Pzy-Clone)
Birth date nieznany
Państwo unknown
Miasto nieznany

The Kovenant


From 1999 The Band's Page

Covenant (NOR)


From 1992 The Band's Page