Dimmu Borgir : For All Tid

Symphonic Black / Norway
(1994 - Nuclear Blast / No Colours Records)
Dowiedz się więcej

Teksty

1. DET NYE RIKET

Vårt hat skal vinne.
Vår ondskap skal gro.
A feste seg i unge sjeler.

Den siste krig skal vi vinne,
Og de godes blod skal falle som regn.
Deres korte sjeler skal samles.

Vi skal rå de over kaos og evig natt.
Vi skal glemme de kvinnelig vikante mødre,
Og utslette alt.

Et rike skal reiset seg,
I asken av brennte hjem,
Det er kun en herre hersker,
Vi heller deg Satan de sterkes konge.

Din tid er kommet.

==
ENGLISH TRANSLATION :

Our hate shall win
Our evil shall grow
To fix itself in young souls
The final war shall we win
And the blood of the good shall fall as rain
Their short souls shall be gathered together
We shall reign over chaos and everlasting night.
We shall forget the womanly weak small mother
And end all
A kingdom shall raise itself
In the ash of burned homeland
There is only one master ruler
We pay tribute to you Satan the king of the strong
Your time is has come


2. UNDER KORPENS VINGER

Letra De For All Tid
Hver en tare er frosset,
Var sjel er lenket,
Vart hat er blodig.

All glede er svunnet,
All latter er forsvunnet,
Alt liv skal ende i dod.

I et kalt og ode landskap,
Skal den sorte horde tre frem,
Var herre skal stige
Opp for all tid, reise sitt rike igjen.

Var kamp skal belonnes,
Vare nav skal prises,
Vare sinn skal dra den grene,
Og hans kj?rlighet skal evig ga tapt.
All moral skal forkastes,
Du vil men du dor av skam.

Na er tiden kommet,
Ja knus de godes ord,
La oss for alltid bli herskere pa denne jord


3. OVER BLEKNEDE BLANER TILL DOMEDAG

Langt om lenge det stormens blest
Slår tidevannets sprekninger
Slår hav på en skatt
Har snart alle skogstjern frosset
Og snøen dekker en fjelltopp

Stripels kriger traust han var
Som satte sitt mot i gammel tid
Vandrer hen til dodoy skar etter sin bane
Storgildt strid

Bleser bleknede blåners land
Overforlatt og dunkel jord
Og bra for fedre som har seiret
Norskehavets skumrings fjord

Reisen gjennom dimmen er grå
For meg er den et skall av forfars liv

Blesne blekne blåner fjell
Inn i en gråvendt natt
Jeg reiser over bleknede blåners fjell
Og her i mørket er jeg forlatt

Snart har snø tynget hver en grend
Snart har kong vinter beseiret jord
Her hvor en gang de gamle falt i marken
For å legge den øde øy
Og gjøre den ren

Over bleknede blåners fjell
Jeg drar i dens dunkle mørkmanns ord
Over land hvor fedres kamp har seiret
Hvor vikingsverd satte tydelig spor

--
English Translation :

[Over Fading Blue-Horizon Until Judgement Day]

Long in length the storm's blast wind
Strikes tidewaters' ??
Strikes ocean over a treasure
Has quickly all forest-ponds frozen
And the snow covers a mountaintop

Soldier strong he was
Who sat unafraid in old days
Wanders to death-island chasm after his pure honourable conflict
Faded blue-horizon's land

Deserted and black earth
And good for forefathers who have ruled
The Norwegian ocean's dusk's fjord
The trip through dusk is grey

For me is it a shell of forefathers' lives
Fade blue mountains on the horizon
Into a turned-grey night
Travel over fading blue-horizon's mountains

And here in darkness I am deserted
Quickly has snow oppressed every bough
Quickly has king winter conquered earth
Here where once the old fell in the field in battle

In order to lay the island to waste
And make it clean
Over fading blue-horizon's mountain
T avel in its dark dark-man's word
Over land where forefathers' battle has conquered
Where Viking-sword sat plainly in sight


4. STIEN

Svunne tider pajotuns vei
Der over hoye klipper og fjell
Har merket den med stov og aske
Fra dengang alders hirder
Vandret pa disse kanter

Her gandviks bergtroll trampet frem
I ondt og strrt et tussefolge
Hvor ferdafolk fant stor en visdom
Om landets skogsliv og morke sider
Her pa stien som bukter seg uendelig frem
Mellom berg hvor de vanskelig fremdeles
Kan oynes i horisonten

Sa storslatt det ma ha v?rt
Og speide ut over alt dette
Og a vandre sa alene og fri
En hostkveld i en kald og lett take
Slik som mange for meg har opplevd
Og som mange for meg ha verdsatt

Men minner blir glemt av tidens gang
Og lite er her som det engang var
Her som ellers har blader visnet
Men falt ned pa en forfallen jord
Hvor drommer og liv har dodd ut

Men kanskje bak en stien
Eller bak en gammel busk
Sitter fortsatt..... hmm
Og venter?

--
English Translation :

[The Path]

Forgotten times on Jotuns path
There over high cliffs and mountains
Has marked it with dust and ashes
From when Alders' herds wandered these grounds.
Here Gandviks Cave trolls stamped forth
In an evil and large goblin-herd
Where rangers found a big wisdom
About the lands forest-life and dark sides
Here on the path who creeps eternally forth
Between banks where they difficult still
Can be seen in the horizon
So great it must have been
To look out over all this
And to wander so alone and free
An autumn evening in cold and light mist
Like many before me have experienced
And many before me have appreciated
But memories are forgotten as time passes by
And little is here that once were
Here like elsewhere leaves have wizened
But fallen down on a collapsed earth
Where dreams and lives have passed away
But maybe between a rock
Or behind an old buch
Sits still...
And waiting


5. GLITTERTIND

(Instrumental)


6. FOR ALL TID

Hver en tåre er frosset,
Vår sjel er lenket,
Vårt hat er blodig.

All glede er svunnet,
All latter er forsvunnet,
Alt liv skal ende i død.

I et kalt og øde landskap,
Skal den sorte horde tre frem,
Vår herre skal stige
Opp for all tid, reise sitt rike igjen.

Vår kamp skal belønnes,
Våre nav skal prises,
Våre sinn skal dra den grene,
Og hans kjærlighet skal evig gå tapt.
All moral skal forkastes,
Du vil men du dør av skam.

Nå er tiden kommet,
Ja knus de godes ord,
La oss for alltid bli herskere på denne jord.

--
English Translation :

[For All Time]

Every tear is frozen
Our soul is linked
Our hate is bloody
All happiness is gone away
All laughter is gone away
All life shall end in death
In a cold and deserted landscape
Shall the black horde step from
Our lord shall rise
Up for all time, rise his kingdom again
Our struggle shall be rewarded
Our names shall be written
Our minds shall pull the bough
All morality shall be cast away
You want but you die of shame
Now is the time come
Yes break the word of the good
Let us for all time become rulers on this earth


7. HUNNERKONGENS SORGSVARTE FERD OVER STEPPENE

Endeløst du kriget på steppene
Nådeløst du herjet i fjellene
Du tok dine seire med storm
Knuste fienden ved din hånd

Oh, Attila!
Gjør meg til din tjener
Oh, Attila
Ta meg til din her

Du levde i mørke
Du vandret i sorg
Du plyndret med stål til hest
En stolt og stridig konge
Som erobret hver en borg
For så å heise fanen til fest

Attila, hunnernes konge
Krigenes herre, vår far
Du hentet din styrke fra mørke
Og på tokt med deg jeg nå drar


--
English Translation :

[The King of the Huns' Sorrow Black Journey Over The Steps]

Endlessly you fought on the steps
Unmercifuly you ravaged in the montains
You took you victories with storm
Cruched your enemies with your hand
Oh, Attila!
Make me your servant
Oh, Attila!
Take me into your army
You lived in the darkness
You wandered in greif
You plundered with steel on horse
A proud and stubborn king
Which conquered each fortress
To so hoist the banner to feast
Attila, king of the Huns
King of warriors, our father
You gathered your strength from the darkness
And on plundering I now with you go


8. RAABJORN SPEILER DRAUGHEIMENS SKODDE

Langt... der borte i mørket
Gjennom tretopper der månelys driver
Langt... der borte i all tåke
Inn gjennom min sjel den sorte angst river

På de mosegrodde steiner de seg viser
Når nattemørket har senket seg over
Ekkoene... fra deres grufulle jamring
Endeløst... du kan høre

I horisonten langt vekk
Skimtes den sigende skodde
Horder av ild rider månelyset i flokk
Ved daggry de samles ved en bortgjemt odde

Den iskalde snoen
Har kommet
Denne gang
I evig fokk

--
English Translation :

[Raabjorn Reflect Ghost-Ship's Mist]

Long... there away in darkness
Through treetops there moonlight shines
Long... there away in all mist
Inside my soul the black anxiety tears
On the moss-grown stones they show themselves
When night-darkness has fallen
Echoes... from their horror-full moanings
Endless... you can hear
In the horizon far away
Is glimpsed the talking mist
Hordes of fire ride in a flock
By daybreak they gather by a hidden-away headland
The ice-cold snow
Has come
This time
In everlasting snowfall


9. DEN GJEMTE SANNHETS HERSKER

Langt...der borte i morket
Gjennom tretopper der manelys driver
Langt...der borte i all take
Inn gjennom min sjel den sorte angst river
Pa de mosegrodde steiner de seg viser
Nar nattemorket har senket seg over
Ekkoene...fra deres grufulle jamring
Endelost:du kan hore
I horisonten langt vekk
Skimtes den sigende skodde
Horder av ild rider manelyset i flokk
Ved daggry de samles ved en bortgjemt odde
Den iskalde snoen
Har kommet
Denne gang
I evig fokk

--------------

BONUSTRACKS


10. INN I EVIGHTENES MORKE - PART 1

[Instrumental]


11. INN I EVIGHETENS MOKE - PART 2

[No Lyrics available]

-------------

BONUSTRACKS JAPAN RELEASE


12. SPELLBOUND (BY THE DEVIL) (LIVE)

You have returned to the torture-chambers
To find peace among the rotting corpses
You have returned to the execution place
To inhale the smell of blood

Death and terror rules the land
We have been spellbound
By the Devil
You have returned to the hidden graves
Only you know about
You have returned to to face your victims
And feel sensation of violence once again

Death and terror rules the soul
You have been spellbound
By the Devil
Murderer, you have returned
To create fear and sorrow
Death and terror rules the land
We have been spellbound
By the Devil


13. TORMENTOR OF CHRISTIAN SOULS (LIVE)

I could drag you to my chambers
And strip you naked in darkness
I could pull your fingernails out one by one
And rape you till you find no hope

I could rip your guts out
And let you watch me
Sacrifice your unborn child
I could leave you to starve
And even bring you to total silence
...for once

For I find no pleasure in your physical pain
I want your christian soul to crumble
Your fucking soul

When I have seen your church go up in flames
And you are weeping I will laugh
When I have seen you mourn over loved ones
I will feel bliss when your mortal soul is in ruins
I will grin in the shadows
For that gives me pleasure

Tormenting a christian soul


14. MASTER OF DISHARMONY (LIVE)

Master of disharmony
Welcome my tainted soul
Take me from the hordes of the living
Into the blessed darkness
Master of disorder
Take my impure flesh
Lead me unto the path of temptation
Save me from cowardness

Master of sin
Take my cursed heart
Bring me where I can find salvation
For I am the damned

Master of death
Take my pitiful life
I am enslaved
I shall never forget the pain

Master of sin
Take my cursed heart
Bring me where I can find salvation
For I am the damned

Master of death
Take my pitiful life
I am enslaved
I shall never forget the pain


15. METAL HEART (ACCEPT COVER, LIVE)

It is 1999
The human race has to face it
They are confronted with the truth
It's secret--mysterious

A surgeon said it in the news
The human race is dying
But the result is no disease
Searching for you

Metal heart--metal heart
They found it everywhere
Metal heart--metal heart
Lifeless piece of steel

The scaring fact was even told
Total confusion
They found the same nightmare
Heartbeats--time bombs

Metal heart--metal heart
Unplugged they're dying
Metal heart--metal heart
Unplugged they die

Metal heart--metal heart
They found it everywhere
Metal heart--metal heart
Lifeless piece of steel

Metal heart--metal heart
Unplugged they're dying
Metal heart--metal heart

Edytuj teksty