Arakain : History

Heavy Metal / Czechia
(1992 - Monitor)
Dowiedz się więcej

Teksty


1. METALOMÁNIE

Slanej pot pálí
Svìtla krev ti uvaøí
Decibelù bouøe
Ta tì vede k oltáøi
Namísto ženský
Jen pár kytar vyjících
A banda klukù
Týhle hudbì vìøící

Pro vás metalových fans
Pro vás budem hrát
Vás jen metalových fans
Vás se budem ptát

Tak jak vám sedí
Ta naše metalománie...

Transparenty v rukou
To je snad mámení
Nevìøíš svým oèím
To už je k zbláznìní
Buïte vždycky s námi
A je nás cvokù víc
Když vás bude slyšet
Tak my vám vyjdem vstøíc

Pro vás metalových fans...

Tak jak vám sedí...


2. RUCE ZLA

Proniká na dno tvých snù
Hledá svá tajná pøání
Pokušení ve všech formách
Proti tomu se tìžko bráníš
Korupce, služby, protislužby
Zabìhlý obálek systém
Podívej jak se to dìlá
Když chceš, tak je to prosté

Dobøe ví, co na koho platí
Mistr léèek a rùzných klièek
Argument - prý proè nebrat
Budou z toho od auta klíèe
Vidíš ho, jak se snaží
Dohnat tì k svému cíli
Svìdomí nesmíš ztratit
Unikáš v poslední chvíli

Chce tì lapit a nepustit víc
Když se to zdaøí tak nemùžeš nic

Už se sápou ven ze tmy
Ruce zla nedoèkavý
Už se sápou ven ze tmy
Uhni vèas, nenech se chytit

Napøahá k tobì z temnot
Svoje chtivý ruce
Zlo - chce tì stáhnout dolù
Zasekne první drápek
Jemnì, ne moc prudce
Zlo - chce tì stáhnout dolù
Úplatkem páteø køiví
Už leze ze svý sloje
Zlo - chce tì stáhnout dolù
Ukrytý tøeba v ženì
Septá: "Chtìj a jsem tvoje"
Zlo - chce tì stáhnou dolù

Chce tì lapit a nepustit víc...

Už se sápou ven ze tmy...


3. JÁMA A KYVADLO

Z jedný strany propast
Z druhý monstrum s bøitem
Krysy tì obíhají
A stìny zaèínají žhnout
Vidíš, jak jsi dopad
Máš to i s koloritem
Provazy omotaný
Ležíš a nemùžeš se hnout

Pocit mìl asi zvláštní
Když psal to Edgar Alan Poe
Ale teï zuby zatni
Ten pøíbìh pøišel za tebou

Vydrž, vždy co ti zbývá
Bij se pro dobro vìci
Èekej, i když se stmívá
A pravda mùže vydechnout

Stále blíž a blíž
Ostøí se jen kývá
Stále níž a níž
Hrùze tì jímá

Všechno bez problémù
Pak zásah pøímo v letu
Zlá slina na tvùj štít
Snad nìèí závist nebo z᚝
Na èistý svìdomí
Nezralý pro odvetu
Ve chvíli neèekaný
Je lehký hodit ze tmy pl᚝

Sotva se zaèneš bránit
Tvý argumenty strhne proud
Ani tón nesmí zaznít
Zrovna, když chtìl bys vykøiknout

Vydrž, vždy co ti zbývá...

Stále blíž a blíž...


4. ZTRÁTY A NÁLEZY

Kolikrát potkáš
Svý starý nápady
Sny, co jsi ztratil
A lidi cos znal
Proè se ohlížíš
Nedbáš svý zásady:
Co bylo, bylo
Vždy život je dál

Stále si hýèkáš
Svý ztráty a nálezy
Sám obèas nevíš
Kdo zaplní sál
Co stojí potlesk
Zda na nìm záleží
Co z nìho zbyde
A pøetrvá dál

To co bylo
Nechává stopy neèekaný
To co bylo
Nedá spát, chtìný i nevítaný
To co bylo
Odchází, vrací se znenadání
To co bylo
Nezmizí, máš to spoèítaný

Pro trochu penìz
Slávy a úsmìvù
Jednou se ohneš
Už nenarovnáš
Nejsi sám sebou
Pøi vstupu na scénu
Jak tohle smazat
Se zbyteènì ptáš

To co bylo...


5. SYMFONIE PRO ELEKTRICKÝ KRESLO

Vždycky byl mimo
Zkoušel plivat proti vìtru
Myslel, že celej svìt
Se jenom kvùli nìmu pokloní
Dìlat ho nebavilo
Tak s tím prostì seknul
Sehnal si starej kvér
Hned rostlo jeho sebevìdomí

Pøišel s tím nápadem
Prostì tak rázem
Ze udìlá banku
A tenhle jeho kvér
Mu bude sloužit jako heslo
Všichni se zasmáli
Je prostì blázen
To by musel jet v tanku
Libovej frajer
A jestli vážnì šílí
Napíše si symfonii
Pro elektrický køeslo

Øek, že si klidnì zkusí
Chu pár tisíc voltù
Jde na to tøeba hned
A strach to zmáèknout na nìj neplatí
Chce jezdit v Cadillacu
Kouøit lepší sortu
Budem z tìch našich sfér
Jen zírat, jak ty prachy utratí

Když nastal druhej den
Ze byl jeden z nás
Tak žádný �staò se co staò"
Sli jsme radši hlídat
Jenže bankou už se jeho �Ke zdi!" neslo
Ticho tì ohluší
Pak slyšíš svùj hlas
Blázne zahoï tu zbraò!"
Jak zazní výstøel
Víš, že zaèal psát v tu chvíli
Svou šílenou symfonii
Pro elektrický køeslo

Pøišel s tím nápadem...

Když nastal druhej den...


6. MYSLENKY

Je spousta vìcí
Které nám nedají spát
Z vyhaslejch oèí
Píšou se kroniky ztrát
Nìkdo si plní kapsy
Jinej èeká na váleènej øád

Nemùžem nechat
Serify dìjiny psát
Ještì by chtìli
Se zbraní ruletu hrát
To, co se v hlavách honí
Nesmí pøinést nìkomu hlad

Myšlenky jsou èerný a bílý
Musíš je pøebrat jak hrách
Myšlenky jsou èerný a bílý
Zlý nepus pøes vlastní práh

Je spousta vìcí
Které nám nedají spát
Z vyhaslejch oèí
Píšou se kroniky ztrát
Neztra úsmìv dìtí
Které neví, co je to strach

Myšlenky jsou èerný a bílý...


7. PULNOCNI HOLLYWOOD

Pùlnoèní Hollywood
Svìtla hladí tváø
Pùlnoèní Hollywood
Svìt co nedá spát
Pùlnoèní Hollywood
Dýchat zaèíná
Pùlnoèní Hollywood
Kolik tváøí má

Andrew Lloyd Weber
Zas píše muzikál
V kinì další ze superpremiér
Na ulici stín
Dívka prodává svùj šarm
Stále vìøí, že nìkdo posbírá
Støípky jejích snù

Nìkdo tak konèí
A nìkdo zaèíná
Hledaèi štìstí
Co nechali si zdát
O dotyku slávy
O tom jak je bude høát
Stále vìøí, že nìkdo posbírá
Støípky jejich snù

Pùlnoèní Hollywood
Hvìzda se zlatem blýská
Rolls k šatùm vybírá
Pùlnoèní Hollywood
Jinej si smutnì stýská
Ze prostì nevyhrál
Jeden má slávu
Sotva zaèíná
Je zvláštní svìt ten Hollywood
Jinému štìstí
Se zas vyhýbá
A pøesto nechce vzdát se snù
Dál vìøí


8. MOTÝL NOCI

Zvláštní noc nìkdy v pùlce léta
Chvíle, v který s nièím nepoèítáš
Na tramvaj chtìlas èekání zkrátit
Jak to bejvá pøíští veèer byl náš
Spoleèný tahy pro zbytek prázdnin
Úlety, co nikdo nevyèítá
Pak pøišel èas první hádky
Tvoje slova, svìt, že nejsem jen já

Pøiznání, který tìžko se snáší
Stále dál po svém, že bys chtìla si žít
Znát noèní taneèní sály
Tak jsem øek, že už tì nemusím mít
Dny teï jdou a v nich veèery prázdný
Pøed sebou stùl, pøístroj telefonní
Pøemýšlím, co bych ti vlastnì mìl øíct
Pøitom vím, že už nezazvoní

Jsi motýl noci
Smrtihlav, co chce zùstat sám sebou

Zvláštní noc nìkdy v pùlce léta...

Jsi motýl noci...


9. SNAZ SE

Øídíš svý rychlý auto
Èerstvej dar, co dostal vzornej syn
Blázen dost velkej na to
Aby hnal ho na plnej plyn

Nocí se jen tak projet
Jenom sám, to vždycky byl tvùj sen
Svítí svìtla dvoje
Vyjíždíš už z mìsta ven

Snaž se
Tak snaž se
Snaž se dojet
Snaž se
Tak snaž se
Snaž se dojet
Celej zpátky domù

Øídíš svý rychlý auto...

Snaž se...


10. DÁBLOVI SOUSTRUZNÍCI

Fabrika plná strojů
Magický sumy 666
A stejnej počet kluků
Za svůj cech sevřou všichni pěst

Na ruce řemen s ostny
Z mašiny špičku vyždímaj
Večer řvou metal do tmy
A daj pár piv, než usínaj

Plán na stodvacet procent
Nejlepší soustružníci
Samej chlap, žádnej docent
Dáblovi soustružníci

Jedině tahle práce
Pro ně to správný kouzlo má
Ví, jak se leskne ocel
To v sobě každej zachová

Dostanou, co jde z formy
A rázem soustruh vyzvání
Zádnej strach z pevný normy
Kov to je jejich vyznání

Plán na stodvacet procent...


11. GLADIÁTOR

Teï zaène boj už vchází do arény
Zbraò pevnì v rukou a tìlo samej sval
Nero si cvièí pohyb palcem k zemi
Znamení prohry to gesto který znaj

Gladiátoøi teï jdou se na smrt bít
Ví jeden každý že vítìz právo žít má

Poslední dva už zùstali tu sami
Spartakus drží svùj krátkej meè a štít
Tohle je souboj o vstup do vítìzný brány
Ten proti nìmu má trojzubec a sí

Gladiátoøi teï jdou se na smrt bít...

Gladiátor

Neví nikdo v loži senátorù
Ze už se blíží vzpoura otrokù
Zatím se baví hledí na nì dolù
Kdo koho zbaví na život nároku

Gladiátoøi teï jdou se na smrt bít...

Gladiátor


12. DOTYKY

Z probdìlých nocí jen
Pøibývaj vrásky
K ránu se ztrácí vùnì
Veèerní lásky
Svìt jako defilé
Náhodných známých
Každý tvùj pøíchod jen
Vyvolá fámy

Život jsou zrychlený
Obrázky z kina
Proè stále odcházíš
Eí je to vina
Jak s páskou na oèích
Vnímáš jen sebe
A vùbec necítíš mì
Vedle tebe
Chceš si jen hrát

Mít tak moc s èarovným proutkem
Vrátit ti reálný svìt
Jak se zdá tak èekat mi zbývá
Ještì dlouhých pár let

Dráždí tì mý ptaní
To co se rozumný zdá
Máš svý ideály
Zbytek tì nezajímá
Ale lepší je vždycky vìdìt
Než nemít zdání
Tak poslouchej už nìco øekni
I když to raní

Pálí mì stopy tvých dotykù
Budí mì ze sna
Èekají na pøiznání
Na mùj pád

Øíkám ne a znovu se bráním
Nad ránem proèítám snáø
Pøemítám kdy se zas vrátíš
Nadávám na kalendáø

Dráždí tì mý ptaní...

Pálí mì stopy tvých dotykù...

teksty dodane przez jezacain - Edytuj teksty