Arakain : Farao

Heavy Metal / Czech-Republic
(1999 - Popron Music)
Mehr Infos

Lyrics


1.UZ HO VEZOU

Plaèkám se platí
Na pohøbu vùdce stáda
Národ ho ztratil
Etiketa to žádá

Trùn zùstal na pospas
Rádci se radujou
Nastoupí jeden z nás
Pøedem se mordujou

Silnìjší vyhrává
Pravidla urèujou
Poslední získává
Novou moc na druhou

Vezou, vezou ho, vezou
Vezou, nic už ho nebolí
Vlajou, vlajou, vlajou
Ze zdí èerný prapory

(Na pl žerdi prapory)

Metály, øády
Tìlo z lafety padá
Pán krutovlády
Nepovedenej sabat

Pøipravte svatozáø
Sklenáøi štumujou
Portrét a novou tváø
Zasklí a rámujou

Zmìnám teï tleská dav
Pøed soudy putujou
Nosièi špatnejch zpráv
Kati si ruce mnou


2. MÁM TO ZA PÁR

Prestaòte jeèet pane generál
Nechci jít bruèet, jen jsem nevnímal
Nechte si dojmy pane generál
Já si rok vojny vážnì nevybral

Prostì jsem nepozdravil
Myšlenky nezastavil
Prostì jsem v duchu slavil
Mám už to za pár

Nechte to plavat pane generál
Bolí mì hlava, nejsem genitál
Tak buïte èlovìk pane generál
Já dobrovolnì bych tu nezùstal

Svoboda pozve mì do svýho stáda
Slyším, na vrata tluèe
A moje holka mi umeje záda
Vezmu jí do náruèe
Pak dlouho s partou se budeme vítat
Kašlat na lampasáky
Skonèíme, až bude za okny svítat
A na vás kašlu taky

Nechte to plavat pane generál
Nechte to plavat mám to za pár


3. GLOBAL STREET DEBIL

Nezkouším øešit komplexy v davu
Nezkouším bejt sjetej nebo vykropenej
A taky nezkouším si nechat blbnout hlavu
Nezkouším honit si ego a bejt zabednìnej

Moc se mi líbí, když se na ulicích tanèí
To se mi líbí, když se koná velká party

Ale nesnáším ty levièácký kecy
Nesnáším ty stáda znovu podvedenejch
A taky nesnáším, když nièej nìjaký vìci
Nesnáším zas platit za pár vymaštìnejch

Moc se mi líbí, když se na ulicích tanèí
To se mi líbí, když se koná velká party
Moc se mi líbí, když se spousta lidí baví
To se mi líbí, když se radujou a slaví

Nemám rád velkovýkrm
Cheesburger, kentucky fried chicken
Vadí mi smrad z náklaïákù
Kluby zavøený a špína vlakù

Vztekám se na úøady
Nevím od èeho jsou vlastnì tady
Pokrok zaèíná mì dìsit
Taky pøemejšlím teï, jak to øešit dál

Klidnì a se kouøí tráva
Každej a má svoje práva
Vláda, když chce zvedat danì
A se pøežere a chcípne na nì
Nechci velkomožný pány
Další nový mafiány
Zivot zaèíná mì dìsit
Taky pøemejšlím teï, jak to øešit


4. UHONENEJ

Bejval jsem mladej, bejval jsem jemnej
Fešáèek nìžnej a neposednej
Bejval jsem živej, bejval jsem hravej
Panáèek vzteklej a pìknì dravej
Nebál se do tmy, dobøe se bavil
Za veèer klidnì desetkrát zdravil
Nerad se dusil zavøenej v gumì
Poctivì cvièil, co musím umìt

Mìjte se hezky
To už se nedá zvládat
Copak je tìžký
Chtít trochu klidu žádat

Proè mì celej život honí
Honí, dokud neuhoní
Honí tak, že z toho zvracím
A jak stárnu, chutì ztrácím
Proè mì celej život honí
Honí, dokud neuhoní
Honí ve dne, honí v noci
Lidi, to jsou vážnì cvoci

Poøád to samý, jak pøes kopírák
Jsou jiný cesty, mùže to jít jinak
Pøiznám to rovnou, proè bych se stydìl
Tuhle jsem v krámì pár kámošù vidìl
V regálu stáli, hezky se smáli
Ti každýmu by radost udìlali
Jak mechanický, tak elektrický
By spolehlivì fungovali vždycky


5. JÁ NEJSEM JÁ

Nìžnì hladím tváø tvou rozespalou
Proè se budím, když mìl bych spát
Mý prsty hrajou svou hru dotýkanou
Nepøestanou tì dlouze zvát

Sen ti radí, dává ti na vybranou
Co tì nudí, co spoutává
Vùnì tì klamou zprávou odeslanou
Nechám stranou, co zùstává

Nejsem já
V sobì se sám už nevyznám
Co chtìlo, že já nejsem já
Nejsem já
Tvý boky a víc už nevnímám
Tvý tìlo a já nejsem já

Noèní fámy sami si závidìj
Snad odeženou tvùj tichej pláè
Do svítání se zmìníš v orchidej
Nebo jsem jenom špatnej hráè

Nevìø slovùm a láskám pierotù
Noci jsou vlahý, mám zrádnej plán
Klaníš se bohùm, co sázej na slepoty
Možná se trochu ti vážnej zdám


6. MADAM TASEMNICE

Tak bìžte pryè madam
Za bøicho se popadám
Bìžte pryè madam
Depresím nepropadám
Bìžte pryè madam
Já nejsem tlustokombajn
Už vás mám madam
Zeru a nepøiberu

Bìžte pryè madam
Biftekùm neodolám
Bìžte pryè madam
Prostì víc vážnì nedám
Bìžte pryè madam
Co z kostry zbylo by vám
Proè vás já madam
Seru a nevyseru

Nedám ti víc než je povinné
Se smrtkou v baru radši paøíme
Já nejsem ten, kterej ti promine
Kašli už na støeva
Vždy mozky jsou to pravý

Nastavte svý uši
Vypouštím pøání
Klokotá v mý duši
A pìknì slipùm sluší
Nastavte svý tìlo
Moje se brání
IQ mu neslušelo
Prdìlo jako dìlo

Tak bìžte pryè madam
Nejdelší z tìch, který znám
Bìžte pryè madam
Hlavu si utrhnu sám
Bìžte pryè madam
Tasemnic Hitler i Faun
Proè jste mùj madam
Pyj v tìlu pøi pomìru


7. SEHEREZÁD II

Vyèpìly srdce
A city šly spát
Vzpomínky zanášel prach
Stokrát jsem platil
A stokrát sny ztratil
Tohle se nemìlo stát

Muèí mì pamì
Na dotyk tvejch rtù
Nikdy jsem nezapomnìl
Pøed tebou teï stojím
Sám sebe se bojím
Necouvnu, i když bych mìl

Co kdysi jsme zaèli
To zùstalo v nás
Víš sama, že neodoláš
Ten ïábel, co èekal
A tenkrát mì lekal
Má tvý tìlo i tvou tváø

Lásku jsem bral a nedal
Neslyšel její hlas
Tebe chtìl, tebe hledal
Šeherezád

Èas se vrátil
Znovu se všechno toèí
Den se zkrátil
Noc má zas horkej šat
Ïábel hlásil
Se k laserùm ve tvejch oèích
Já se trápil
Kdes byla - Šeherezád

Ústy stírám
Tvou rosu, tvojí vláhu
Dál tì svírám
Teï nesmí nikdo spát
Proè se stmívá
Proè slunce mìní dráhu
Odpovídám
Pro tebe Šeherezád

part2
Zas uvnitø hoøím, všechno se vrací
Pojï ke mnì, jsi ve mnì královno noci
Jsme kapky v moøi, medùzy, draci
Pojï ke mnì jsi ve mnì královno noci

Proè láska bolí, lže o tvých krocích
Pojï ke mnì, jsi ve mnì královno noci
Slzy jsou solí, bièem tvé noci
Pojï ke mnì, jsi ve mnì královno noci


8. DO ZDI

Nejsem špatnej
To jen øíkaj, že se moc rád peru
Nejsem špatnej
Jen svùj názor hájím rád
Když se zatnu
Jsem kapitán, jenže bez škuneru
Když se zatnu
Tak žádná pohoda, žádná dohoda

Pojï - povídám
Pojï, máme to daný
Pojï - povídám
Držím tì pevnì
Pojï - povídám
Pojï, všichni jsou zvaný
Pojï - povídám
Pøidej se ke mnì

Do zdi, do zdi
Neuhejbám stranou
Do zdi, do zdi
Mlátím do ní hlavou
Do zdi, do zdi
Rozbijem jí celou
A žádná pohoda, žádná dohoda

Nejsem špatnej
Jenom èasto nedbám na soupeøe
Nejsem špatnej
Jen chci øíkat, co bych rád
Když se zatnu
Prostì nesnáším zavøený dveøe
Když se zatnu
Tak žádná pohoda, žádná dohoda


9. MILLENIUM

Zase jsme špatnì spoèítali
Poukázky nadšení a chvály
Couváme divným smìrem
Klièkujeme jako had
Pak dopøedu se ženem
A chceme urèovat

Už burácí k nám millenium
Co napoví novej èas
Už burácí k nám millenium
Co odpoví každej z nás

Jsme tøída, jsme bída
Máme strach i pod peøinou
Jsme štváèi, jsme rváèi
Milujem se s rakovinou
Jsme tøída, jsme bída
Plazíme se po kolenou
Jsme štváèi, jsme rváèi
Co nìkdy radši zapomenou

Tisíc let svìtla s bílou holí
A dalších reklam Pepsi - coly
Zástupy vìrozvìstù
Vládnoucí psychopat
A mrtví bez protestu
Zas pùjdou bojovat

Vesmírnej mejdan s celou partou
Pro dutý hlavy s kreditkartou
A láska z internetu
Dráždivej hologram
Osobnost na disketu
Èíslo je monogram


10. RAJSKÉ ZAHRADY

Haním z postele práci stvoøitele
Co ho hnalo, moc se nevytáh
Flanïák v kostele káže podezøele
Co se stalo v Rajskejch zahradách
Je to jinak, než se povídá
Adam s Evou, tím to zaèíná

Bùh si zkoušel hrát
A tys mu nechtìla dát
Tak nás vyhnali z ráje
Chtìl si užívat
To se rychle pak stává
Z andìla ïábel
Nebe, ráj jen pro vyvolený
Peklo zas pro ty nezlomený
Mùžem se mu smát
Máme za sebou první pád

Archandìl Gabriel
Meèem nás nevyhnal
Za všechno mùže
Bùh, co to neustál
Pak v ráji pršelo
Jak trochu trucoval
Dal jsem ti rùže
V noci tì miloval
Je to jinak, než se povídá
Adam s Evou, tím to zaèíná


11. ZKOUSÍM SE ZVEDNOUT

Nìmý je okouzlení
Zalostný probuzení
Èekám tu na hostii
S pøíchutí po bestii
Nevím, èí byla vina
Zárlivá rakovina
Duší, mì zaplavuje
Dunící lavina

Sny už jsou prázdný
Má duše je spálená
Myšlenky zrádný
Prožít nebo dožít
Ptám se tì, ptám se dál

Zkouším se zvednout
Všechno jsi pohøbila
Lásku jsi zabila
Zkouším se zvednout
Dám srdce ztracený
Za život bez ceny
Zkouším se zvednout
Plamínku nadìje
Trochu mì zahøeješ
Zkouším se zvednout
Má smyèko od kata
Tenkrát jsi byla tak

Žhavá a neposedná
Tichá a zodpovìdná
Obrázek k prohlížení
Poupátko k utržení
Broskvièka k nakousnutí
A bolest k nedechnutí
Vylíh se z kukly motýl
Dunící lavina


12. RÍZENÁ STRELA

Dobrej den, já jsem øízená støela
Pokorná a vám oddaná zcela
Dobrej den, já jsem mazlíèek hravej
Poslušnej, ale trochu nedoèkavej

Mìním si svojí dráhu
A nikam nespìchám
Urèuju vlastní vládu
A vždycky pravdu mám

Dobrou noc majore Gagarine
Na pomoc vezmu jekot mý tchýnì
Dobrou noc, vìènost ti zrovna nesu
Utíkej, už se na tebe tøesu

Mìním si svojí dráhu
A nikam nespìchám
Urèuju vlastní vládu
A vždycky pravdu mám
Mor, snì a dým
Puch mrtvejch tìl
Bùh - ïáblùv syn
Zas onìmìl


13. FARAO

Zná kletby sarkofágù
Pán - vládce dávnejch mágù
Mystickejch sil
Bùh slunce hrobku žádá
Otroci kvádry táhnou
Pro vìènost tìch, co vládnou
Krev v ranách pálí
Biè znát ti dává, kdo je

Král moci
Dne i noci
Král - Farao

Má hlavy psù a ptákù
Pán skarabù a znakù
Pyramid stín
Nejvìtší z nich sám skládáš
Zlatá je maska tváøe
Poklekni pøed oltáøem
Jen pøistup blíž
Bùh znát ti dává, kdo je

Modlám víry
Znamením síly
Mudrcùm naslouchej
Sfinga tì hlídá
Podoby støídá
Pøed ní se uklánìj


14. GOD SAVE THE ARAQUEEN

(Instrumental)

Lyrics geaddet von jezacain - Bearbeite die Lyrics