Son of Mighty Rod

Paroles
ajouter une chronique/commentaire
Ajouter un fichier audio
18/20
Nom du groupe Drygva
Nom de l'album Son of Mighty Rod
Type Album
Date de parution 25 Juin 2010
Enregistré à Drygva Studio
Style MusicalFolk Pagan
Membres possèdant cet album7

Tracklist

re-issue 01.04.2017 by Soundage Productions
Drygva – Son Of Mighty Rod
1 The Prophesy
2 Path of Volkhves
3 Mother of Enhydris
4 Son of Mighty Rod
5 The Watchword
6 Under the Banner of Perun
7 Sigh of War
8 Thunderstorm
9 If You Shall Die in Battle
10 Festal Song
Drygva - Lantsugi minulykh stagoddzyau (EP 2012)
11 Nepakhіsnasts rodnaga krayu
12 Vyasna
Svarga - Drygva
13 Volnitsa
14 V pasti novoj vojny
Drygva - Kola Chasu (EP 2009)
15 Starazhytnaya Belarus
16 Tsyazhkiya Kroki
17 Kupalskaya Akhvyara

Acheter cet album

Drygva