Son of Mighty Rod

乐队列表 Pagan Folk Drygva Son of Mighty Rod
歌词
添加评阅
Add an audio file
18/20
Band Name Drygva
Album Name Son of Mighty Rod
Type Album
发布日期 25 六月 2010
出版公司 Grailight Productions
录制地 Drygva Studio
音乐风格Pagan Folk
拥有此专辑的会员6

Tracklist

re-issue 01.04.2017 by Soundage Productions
Drygva – Son Of Mighty Rod
1 The Prophesy
2 Path of Volkhves
3 Mother of Enhydris
4 Son of Mighty Rod
5 The Watchword
6 Under the Banner of Perun
7 Sigh of War
8 Thunderstorm
9 If You Shall Die in Battle
10 Festal Song
Drygva - Lantsugi minulykh stagoddzyau (EP 2012)
11 Nepakhіsnasts rodnaga krayu
12 Vyasna
Svarga - Drygva
13 Volnitsa
14 V pasti novoj vojny
Drygva - Kola Chasu (EP 2009)
15 Starazhytnaya Belarus
16 Tsyazhkiya Kroki
17 Kupalskaya Akhvyara