Mizui "Aiji" Shinji

Nombre Mizui "Aiji" Shinji
Birth date desconocido
Paîs unknown
Ciudad desconocido