Nuno Loureiro

Name Nuno Loureiro
Birth date Unknown
Country unknown
City Unknown

Painstruck

Grog

Merciless Death (POR)

Squad (POR)

Sublevel

Castle Mountain

Shadowsphere