Mika "Gas Lipstick" Karppinen

Name Mika "Gas Lipstick" Karppinen
Birth date Unknown
Country unknown
City Unknown