Mattias Norman (aka The Crypt)

Name Mattias Norman (aka The Crypt)
Birth date Unknown
Country unknown
City Unknown

Dellamorte