Zalvarinis : Ugnėlakis su Kūlgrinda

Folk Metal / Lithuania
(2002 - Dangus Productions)
Learn more

Lyrics

1. UŽ STALO SËDAU

[Chorus]
Už stalo sëdau
Graþiai dainavau
Už stalo sëdau
Gražiai dainavau

Alutá gëriau
Raudona buvau
Alutá gëriau
Raudona buvau

Dai ko nubliedno
Veideliai mano
Dai ko nubliedno
Veideliai mano

(Repeat x2)
Ar nuo aluèio
Baltos putelës
Ar nuo aluèio
Baltos putelës

Ar apynëlio
Macnos spurgelës
Ar apynëlio
Macnos spurgelës

[Chorus]

Alutá gëriau
Raudona buvau
Alutá gëriau
Raudona buvau


2. STOVI STOVI BERþELIS

Stovi stovi berþelis ðani kelia
Niekas in já neaþaina, neaþvaþiuoja
Ir atjojo bernelis prie berþelio
Laiskie laiskie berþeli pranaktavot
Vai pamirsie, berneli, padëkavot
Ir pamirðo bernelis padiekavot

Ir sugráþo bernelis pusá kelia
Dëkui dëkui berþeli uþ nakteliø
Pranaktojau berþely un ðakeliø
Kaip pas tikrø motulá un rankeliø
Pranaktojau berþely un lapeliø
Kaip pas tikrø motulá un paduðkëliø


3. NAUJAM DARŽELY

(No lyrics available)


4. SKAUDA GALVELI, NEGALIU

Skauda galvelį negaliu
Sopa širdelį neskeliu
Aš paprašiau sa tėvelia
Šaltinia vandenėlia atsigert

Mana tėvelis nespėjo
Kalni rugelius pasėjo
Neatnešė man tėvelis
Šaltinia vandenėlia atsigert

Skauda galvelį negaliu
Sopa širdelį neskeliu
Aš paprašiau sa motulės
Šaltinia vandenėlia atsigert

Mana motulė nespėjo
Kalni rugelius nupjovė
Neatnešė man motulė
Šaltinia vandenėlia atsigert

Skauda galvelį negaliu
Sopa širdelį neskeliu
Aš paprašiau sa brolalia
Šaltinia vandenėlia atsigert

Mana brolalis nespėjo
Lauki žirgelius daboja
Neatnešė man brolalis
Šaltinia vandenėlia atsigert

Skauda galvelį negaliu
Sopa širdelį neskeliu
Aš paprašiau sa bernelia
Šaltinia vandenėlia atsigert

Mana bernelis suspėjo
Visus darbelius nudirbo
Ir atnešė man bernelis
Šaltinia vandenėlia atsigert


5. ALAUS ALAUS

Alaus, alaus
Duos Dievas daugiau
Nors vakar per dienà
Alum lijo
Alum lijo
Apyniais snigo
Tekëjo upeliai
Brang vynelio
Jûs baratës
Rokuojatës
Kai niekas nemato
Buèiuojatës
Jûs barkitës
Rokuokitës
Kai mes iðvaþiuosim
žinokitës


6. ČIÛTYTA RÛTYTA

Čiûtyta rûtyta, kas darþëlá tvara ?
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, braliukai uþtvara
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, kas rûtelá sëja ?
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, saulala pasëja
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas

Čiûtyta rûtyta, kas rûtelá laista ?
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, lietulis paloista
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas

Čiûtyta rûtyta, kas rûtelá skynë ?
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, sesutas nuskynë
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, vainikëlá pynë
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, an galvelas dëja
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas
Čiûtyta rûtyta, jaunimëlin aja
Čiûtyta rûtyta, mas, sasutalas


7. AINA TEKA SESIULE

Lioj sese Lioj pana lioj bajaraite
Aina teka sesiula,
Per tu didi dvareli
Ragiu pili griûnvuti
Ragiu tevu skinduti
Ragiu rubus liekuncius
Man nesgaili rûbeliu
Man tik gailis tevelia
Aš per trajus metelius
sustaisysiu rûbelius
È par vysu viekeli
Neregesiu tevelia


8. Að INËJAU KAMARON

Að inëjau kamaron
Kamarëlëj baras
Baras baèka su barilka
Èerka su stiklaliu
Èerkelë pleðkelá
Pasiguldžius plaka
Tu ið manes iðviliojai
Paskutiná ðlakà
Ilgakaklis asotëlis
Èiuprynø nusrovë
Sakë pulsiu sugurësiu
Visas subyrësiu

Sakë pulsiu sugurësiu
Visas subyrësiu
Nei po slaunø giminëlá
Tuðèias vaikðtinësiu
Ir puolë sugurëjo
Visas subyrëjo
Visa slauna giminëlë
Namo iðskubëjo


9. SENIAI BUVAU

Seniai buvau, seniai buvau pas tëvulá kiemi
Jau užaugo tie takeliai žaliaisiais žolynëliais
Að tuos žalius žolynëlius dalgela kirsiu
O að del ta pas tevutá kemelin nuveisiu

Seniai buvau, seniai buvau pas matulá kiemi
Jau užaugo tie takeliai baltaisiais dobilëliais
Að tuos baltus dobilëlius po kojeli minsiu
O að del ta pas motulá kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas brolalá kiemi
Jau užaugo tie takeliais pilkaisiais akmeneliais
Að tuos pilkus akmenelius su renkalem rinksiu
O að del ta pas brolalá kemelin nuveisiu

Seniai buvau seniai buvau pas sesulá kiemi
Jau užaugo tie ktakeliai žaliojom rûtytalam
Að tas žalias rûtytëlas rankelëm iðskirsiu
Tai að del ta pas sesutá kemelin nuveisiu

lyrics added by Troodukus - Modify this lyrics