Neurotic Machinery : Opsialgia - Lista de los votos