Sthana Ekanta

添加专辑歌词
添加评阅
Add an audio file
12/20
Band Name Senmuth
Album Name Sthana Ekanta
Type Album
发布日期 2008
出版公司 Self-Released
音乐风格Experimental Metal
拥有此专辑的会员2

Tracklist

1. Pra
2. Atman vikArah
3. Samplavah
4. She Izvara
5. Kratu Praja
6. Tarah
7. PalAyana Vega
8. Prana
9. Azrita Ratri
10. AsmI
11. Sthira NirvANam
12. Rasah
13. Anta Kali Yuga
14. Siddhi

Buy this album

Senmuth